Regulamin serwisu internetowego – Vitamed.info.pl

I.   CO OKREŚLA NASZ REGULAMIN?

1.    Nasz regulamin określa ogólne warunki, zasady, prawa i obowiązki użytkowników, usługodawcy oraz sposób świadczenia usług dostępnych na stronie znajdującej się pod adresem – vitamed.info.pl, dalej zwanej ,,Serwisem Internetowym/Serwisem’’.

2.    Stronę Serwisu prowadzi EWIP NOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, pod adresem ul. Warszawska 13/13A, 95 – 070 Aleksandrów Łódzki, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000941649, NIP 7322174264, REGON 101842608, o kapitale zakładowym w wysokości: 8 000,00 zł,, którą w dalszej części regulaminu będziemy nazywać ,,Usługodawcą’’.

3.    Serwis ma charakter informacyjno – usługowy, umożliwia w szczególności przeglądanie informacji dotyczących Centrum Medycznego Vitamed, w tym w szczególności informacji o usługach, cenach, lekarzach świadczących usługi oraz informacje związane tematycznie z działalnością Usługodawcy, np. w postaci aktualności lub bloga. Za pośrednictwem Serwisu, Pacjenci, którzy mają dane dostępowe do Konta na stronie Serwisu, mogą rezerwować terminy Wizyt lekarskich lub dokonywać zakupu Recept, jeśli Usługodawca udostępni im taką możliwość, zgodnie z warunkami opisanymi w niniejszym Regulaminie.

4.    Kontakt z nami jest zawsze możliwy:

a. za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Warszawska 13/13A, 95 – 070 Aleksandrów Łódzki;

b. za pośrednictwem poczty elektronicznej: vitamed13a@vitamed.info.pl;

c.  pod numerem telefonu: +48 42 616 68 68;

d. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie.

5.    Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony na stronie Serwisu, w taki sposób, abyś miał możliwość jego pozyskania, odtwarzania i utrwalania w każdej chwili. Poza tym możesz go również wydrukować lub zapisać na urządzeniu, z którego korzystasz.

II.          SŁOWNICZEK

Centrum Medyczne Vitamed – przychodnia lekarska prowadzona przez Usługodawcę, pod adresem wskazanym w pkt I ppkt 2, w ramach którego udzielane są Świadczenia zdrowotne w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej;

Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Formularz Rezerwacji/Formularz – formularz elektroniczny, dostępny w Koncie Pacjenta, za pośrednictwem którego Pacjent może dokonać Rezerwacji Wizyty lekarskiej;

Pacjent – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz Pacjent małoletni pod opieką opiekuna prawnego,, [MM1] będący ,,Pacjentami’’ w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej;

Świadczenia zdrowotne – działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej;

Ustawa o działalności leczniczej – ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654);

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Konto – przydzielona Pacjentowi część Serwisu, za pośrednictwem której może m.in. dokonywać Rezerwacji Wizyt lekarskich;

Recepta – konsultacja, w ramach której Świadczeniodawca na podstawie danych o stanie zdrowia uzyskanych od Pacjenta oraz tych, którymi dysponuje, za pośrednictwem wywiadu zdrowotnego, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami, przy wykorzystaniu wszystkich umiejętności zawodowych, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z uwzględnieniem postępu w zakresie medycyny decyduje, czy istnieje potrzeba wystawienia lub przedłużenia Pacjentowi Recepty na produkt leczniczy lub wyrób medyczny oraz w razie takiej potrzeby wystawia Receptę, do której po dokonaniu opłaty przez Pacjenta za pośrednictwem Serwisu

Regulamin – niniejszy dokument;

Rezerwacja –  odpłatna usługa (Usługa Rezerwacji) dedykowana Pacjentom, polegająca na zarezerwowaniu Wizyty lekarskiej za pośrednictwem Formularza rezerwacji dostępnego na stronie Serwisu, po zalogowaniu do Konta;

Świadczeniodawca – osoba wykonująca zawód medyczny w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej, tj. osoba uprawniona na podstawie odrębnych przepisów do udzielania Świadczeń zdrowotnych oraz osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania Świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny

Umowa o świadczenie Usługi Rezerwacji– umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Pacjentem, na zasadach opisanych w pkt V poniżej;

Usługi  – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);[MM4]

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług elektronicznych dostępnych na stronie Serwisu;

Wizyta lekarska – odpłatna usługa, polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 564);

Zamówienie – oświadczenie woli Pacjenta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Rezerwacji lub zakupu Recepty, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

III.        OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU[MM5]

1. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

2. Aby sprawnie korzystać z naszego Serwisu musisz spełnić minimalne wymagania techniczne, czyli potrzebujesz:

a. urządzenia z dostępem do Internetu, np. komputer, laptop, tablet, telefon komórkowy,

b. dostępu do poczty elektronicznej,

c.  najnowszej wersji przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,

d. programu do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.

3. Pamiętaj proszę, że korzystanie z Usług, które są świadczone drogą elektroniczną, może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, także po Twojej stronie. Możesz bowiem spotkać się z ryzykiem wprowadzenia do Twojego systemu teleinformatycznego szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji Twoich danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć takiego ryzyka, zalecamy abyś korzystając z naszego Serwisu, stosował właściwe środki techniczne, które zminimalizują wystąpienie ryzyk. Dobrym rozwiązaniem jest korzystanie np. z  programów antywirusowych i zapór sieciowych typu firewall.

4. Jako Użytkownik Serwisu nie możesz stosować urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić jego działanie.

5. Zabronione jest również korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, a w szczególności dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

6. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów oraz wszelkich treści publikowanych i udostępnianych w ramach Serwisu należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

IV.         USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (USŁUGI ELEKTRONICZNE)

1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu, korzystanie z bezpłatnych oraz płatnych Usług świadczonych drogą elektroniczną.

3. Usługodawca umożliwia wszystkim Użytkownikom korzystanie z elektronicznej Usługi bezpłatnej w postaci przeglądania treści znajdujących się w Serwisie, w szczególności informacji o Centrum Medycznym Vitamed, udzielanych Świadczeniach zdrowotnych i Świadczeniodawcach, aktualnościach oraz wpisów tematycznie związanych z Serwisem, prezentowanych na blogu.

4. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu treści, o których mowa w ppkt powyżej, znajdujących się w Serwisie, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.

5. Użytkownicy, mający status Pacjentów w Centrum Medycznym Vitamed, mogą również korzystać z bezpłatnej Usługi założenia i prowadzenia Konta, za pośrednictwem którego mogą w szczególności dokonywać Rezerwacji Wizyt lekarskich lub po indywidualnej konsultacji medycznej ze Świadczeniodawcą, mającej miejsce poza Serwisem Internetowym – wykupić Receptę.

6. Konto zakładane jest Pacjentom przez Usługodawcę, na podstawie zgody i procedur mających miejsce poza Serwisem Internetowym. Po założeniu Konta przez Usługodawcę, Pacjent może się zalogować do Konta, po otrzymaniu danych dostępowych.

7. Pacjent nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej.  

8. Pacjentowi nie wolno korzystać z Kont innych Pacjentów oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.

9. Pacjent w ramach korzystania z Konta ma możliwość uzupełnienia danych w nim wskazanych.

10.  W przypadku naruszenia przez Pacjenta postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

V.           UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI REZERWACJI I ZAKUPU RECEPTY

1.      Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu, po zalogowaniu się do Konta Pacjenta, dokonania Rezerwacji Wizyty lekarskiej, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie. Celem Rezerwacji jest dokonanie zarezerwowania Wizyty wybranej przez Użytkownika na określony w Formularzu rezerwacji czas i u konkretnego Świadczeniodawcy.

2.      Informacje o Usłudze Rezerwacji podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Rezerwacji w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.      W przypadku, gdy Usługodawca stosuje mechanizmy indywidualnego dostosowania cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, każdorazowo przekazuje tę informację Konsumentowi podczas składania Zamówienia, z uwzględnieniem wymogów, jakie nakładają w tym zakresie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

4.      Usługodawca na stronie Serwisu, w tym w szczególności w Formularzu Rezerwacji, prezentuje Użytkownikom informacje dotyczące Usługi Rezerwacji, w szczególności w postaci dostępnych Świadczeniodawców, dostępnych rodzajów Wizyt i dostępnych terminów. Usługodawcy umożliwiają złożenie Zamówienia na Usługę Rezerwacji, zgodnie z informacjami prezentowanymi na stronie Serwisu oraz w Formularzu.

5.      Pacjent zainteresowany dokonaniem Rezerwacji, może złożyć Zamówienie na Usługę Rezerwacji za pośrednictwem Formularza rezerwacji. Użytkownik w Formularzu Rezerwacji zaznacza obowiązkowe pola, poprzez wybór Świadczeniodawców, rodzaju Wizyty i dostępnego terminu Wizyty. Zamówienie zostaje złożone w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy o świadczenie Usługi rezerwacji. Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa o świadczenie Usługi Rezerwacji.  

6.      Pacjent, który chce otrzymać Receptę, w pierwszej kolejności powinien skontaktować się z odpowiednim Świadczeniodawcą poza Serwisem Internetowym i po przeprowadzeniu przez Świadczeniodawcę odpowiedniej konsultacji medycznej z Pacjentem, Świadczeniodawca ocenia, czy wystawienie lub przedłużenie Recepty jest możliwe. Jeśli tak, Usługodawca niezwłocznie umożliwia Pacjentowi dokonanie zakupu Recepty za pośrednictwem Konta, zgodnie z ppkt wskazanymi powyżej. Po skutecznym dokonaniu zakupu Recepty, Pacjent niezwłocznie otrzymuje kod do Recepty za pośrednictwem wiadomości SMS otrzymanej z platformy NFZ.

7.      Umowa o świadczenie Usługi Rezerwacji lub zakupu Recepty zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

3.    Termin realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt VI ppkt 2.

4.    Usługodawca dostarcza Pacjentowi dowód dokonania Rezerwacji lub zakupu Recepty.

5.    Świadczeniodawca może odwołać Wizytę lekarską z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu siły wyższej, czy choroby lub innej niedyspozycji Świadczeniodawcy, do którego Pacjent był umówiony lub w przypadku innych nieprzewidzianych sytuacji. W takim wypadku, Usługodawca niezwłocznie poinformuje Pacjenta o niemożliwości przeprowadzenia Wizyty i maksymalnie w ciągu ….. Dni roboczych, w porozumieniu z Pacjentem, wyznaczy nowy termin Wizyty bądź umożliwi Pacjentowi złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi Rezerwacji, zgodnie z wyborem Pacjenta.

6.    Pacjent może przełożyć termin Wizyty lekarskiej z wyprzedzeniem 24 godzin przed planowanym terminem umówionej Wizyty. Przełożenie umówionego terminu odbywa się w porozumieniu z Usługodawcą za pośrednictwem rozmowy telefonicznej lub wiadomości elektronicznej. W przypadku niemożliwości wyznaczenia nowego terminu Wizyty z uwagi na niedostępność Świadczeniodawców w terminach, którymi zainteresowany Usługodawca zwróci Pacjentowi uiszczoną przez niego opłatę za Rezerwację, w ciągu 14 dni liczonych od dnia dokonania ustaleń w tym zakresie. [MM7] Zwrot płatności zostanie dokonany na wskazany przez Pacjenta numer rachunku bankowego.

VI.         CENY I PŁATNOŚĆ

1. Ceny Rezerwacji i Recepty, podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki i niezbędne opłaty.

2. Pacjent dokonuje płatności za pośrednictwem płatności elektronicznej (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Pacjentowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Pacjenta).

3. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Pacjenta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Pacjenta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

VII.       PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1.    Konsument może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Konsument może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy udostępnianego przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym.

3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Rezerwacji.

4. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

5.    Prawo do odstąpienia przez Konsumenta od Umowy jest wyłączone m.in. w przypadku umowy[MM8]  o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.

6.    Pozostałe wyjątki od prawa do odstąpienia od Umowy zostały wskazane w art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy o prawach konsumenta.

7.    Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.

8. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;

b. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą;

c.  może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

d. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VIII.  REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ[MM9]

1.    Użytkownik może zgłaszać Usługodawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Serwisu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: EWIP NOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Warszawska 13/13 A, 95 – 070 Aleksandrów Łódzki, na adres poczty elektronicznej: vitamed13a@vitamed.info.pl, numer telefonu +48 42 616 68 68.

2.    W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

3.    Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

IX.         OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Serwisu.

X.           POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

3. Regulamin jest dostępny w języku polskim.

4. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

5. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będącym Konsumentem lub Przedsiębiorą na prawach konsumenta, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będącym Przedsiębiorcą, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Pacjenci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Pacjent posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Usługodawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.