§1

DEFINICJE

Użytym w treści Regulaminu zwrotom i pojęciom nadaje się znaczenie wskazane poniżej:

Fanpage oznacza profil publiczny marki “CM VITAMED” prowadzony w Serwisie Facebook® pod adresem: https://www.facebook.com/CMVitamed

Okres Trwania Konkursu oznacza okres wskazany w § 4 pkt 1 Regulaminu, podczas którego opublikowane zostaną Zadania Konkursowe.

Organizator oznacza agencję „PROJEKTO” z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim 95-050, przy ul. Dąbrowskiej 32, NIP 7271559622

Konkurs jest przeprowadzany przez Organizatora na warunkach wskazanych w treści Regulaminu.

Regulamin oznacza niniejszy regulamin Konkursu wiążący dla Organizatora, Komisji Konkursowej, Uczestników Konkursu, określający zasady i warunki Konkursu.

Zleceniodawca oznacza: Centrum Medycznym Vitamed EWIP sp. z o.o. sp.kom. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim

95-070  ul. Warszawska 13/13A

NIP 732217-42-64

REGON – 101842608

reprezentowany przez Piotra Szadkowskiego

zwanym dalej Zleceniodawcą lub Placówką Medyczną

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

01.

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie “Profilaktyka zdrowia”, (zwanym dalej „Konkursem”).

02.

Konkurs jest finansowany ze środków własnych Organizatora.

03.

Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).

04.

Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany przez Facebook, popierany ani z nim związany. Organizator konkursu korzysta z Facebook’a na własną odpowiedzialność, bez pomocy ze strony serwisu.

§ 3

UCZESTNICY KONKURSU

01.

Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 2 poniżej.

02.

Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie kierownictwa i pracownicy Organizatora i Zleceniodawcy, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

03.

Przed wzięciem udziału w konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.

§ 4

CZAS TRWANIA KONKURSU

1.

Konkurs trwa od godz. 20:00:01-19 października 2020 r. do godz. 23:59:59  25 października 2020 r.

§ 5

 MECHANIZM KONKURSU, ZADANIE KONKURSOWE

01.

Konkurs odbywa się za pośrednictwem portalu Facebook, na stronie firmowej https://www.facebook.com/CMVitamed

02.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wykonanie zadania konkursowego.

03.

Uczestnicy mogą dodać dowolną liczbę zgłoszeń

04.

Zgłoszenie do konkursu stanowi komentarz, zdjęcie lub film pod postem konkursowym zawierający autorskie zdjęcie i autorski komentarz stanowiący odpowiedź na pytanie konkursowe.

05.

Komentarz musi stanowić utwór oryginalny.

06.

Zgłoszenie powinno być neutralne obyczajowo, a także nie może naruszać przepisów prawa ani powszechnie obowiązujących w społeczeństwie zasad, w szczególności nie może zawierać jakichkolwiek treści nie zgodnych z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobicznych, rasistowskich, pornograficznych, obraźliwych lub wulgarnych.

07

Organizator będzie dokonywał weryfikacji zgłoszeń do udziału w konkursie pod kątem spełnienia warunków opisanych w Zasadach Konkursu i przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

08.

Zgłoszenia niekompletne, nie nadesłane w czasie trwania Konkursu lub niespełniające innych wymogów określonych w Zasadach Konkursu nie wezmą udziału w konkursie.

§6

PRAWA AUTORSKIE

01.

W konkursie mogą być zgłaszane jako zadania konkursowe wyłącznie komentarze, których autorem jest Uczestnik Konkursu.

02.

Uczestnik Konkursu udzieli licencji, tj. upoważni Organizatora oraz Zleceniodawcę do korzystania z utworów lub/i ich fragmentów, stanowiących realizację zadania konkursowego, poprzez ich publikację w Internecie.

§ 7

NAGRODY

01.

Nagrodą w konkursie są trzy zestawy nagród:

1.miejsce- konsultacja lek. P. Szadkowski

2.miejsce- badanie Wskaźnik kostka-ramię (PAD) jako podstawowe narzędzie w ocenie tętnic obwodowych oraz ryzyka sercowo-naczyniowego.

3.miejsce- pomiar czynników życiowych, ekg, cholesterol, HgbA1

02.

Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo żądania wymiany nagród przewidzianych w Zasadach Konkursu na nagrody innego rodzaju, a w przypadku nagród rzeczowych – wypłaty równowartości nagrody w formie pieniężnej.

03.

W przypadku gdy po weryfikacji okaże się, że Uczestnik Konkursu typowany do zwycięstwa nie spełnił wymogów opisanych w Zasadach Konkursu, nagroda wydana zostanie Uczestnikowi Konkursu, który spełnił wymogi, a wykonane przez niego zadanie konkursowe zostało uznane za kolejną najciekawszą realizację zadania konkursowego.

04.

Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany Nagrody, w tym wymiany na ekwiwalent pieniężny

§ 8

KOMISJA KONKURSOWA

1.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja wyłoniona przez Organizatora i Zleceniodawcę.

02.

Komisja decydować będzie także o przyznawaniu Nagród.

03.

W podejmowanych decyzjach Komisja będzie kierowała się kryterium jakościowym. W ocenie Prac Konkursowych będą brane pod uwagę następujące cechy: oryginalność, poprawność, promocja wartości związanych z profesjonalizmem i estetyką

04.

Każdy ze Zwycięzców Konkursu powiadomiony zostanie o fakcie wygranej na stronie https://www.facebook.com/CMVitamed

 Dnia 29.10.2020

§9

WYDANIE NAGRODY

01.

Wydanie Nagrody w postaci Vouchera na konkretną usługę zdrowotną przez Organizatora nastąpi po przekazaniu przez Zwycięzcę danych kontaktowych lub bezpośredni kontakt w Placówce CM Vitamed  w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników. Po tym czasie Uczestnik traci prawo do odbioru nagrody.

§10

 РОSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

01.

Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego.

02.

Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, a w szczególności wydania Nagród, należy złożyć na piśmie i przesłać listem poleconym na adres: Projekto ul. Dąbrowska 32, 95-050 Konstantynów Łódzki

03.

Reklamacje można składać w czasie trwania Konkursu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia jego zakończenia.

Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko osoby zgłaszającej, adres e-mail, dokładny adres Uczestnika oraz powód i opis reklamacji.

4.

Komisja Konkursowa rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu, który jest jedynym spisem zasad, zakresu i warunków przeprowadzania Konkursu.

Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję Konkursową, w terminie 14 dni od daty ich wpływu.

§11

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

01.

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu konkursu.

02.

Administratorem danych Uczestników jest firma Projekto ul. Dąbrowska 32 95-050 Konstantynów Łódzki, dane będą przetwarzane w celu relacji konkursu. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

03

Organizator, a także działająca w jego imieniu Firma, zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i/lub jego warunków. Zmiany działać będą jednak na przyszłość i nie będą naruszać praw nabytych.

04

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

05.

Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według stosownych przepisów